ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ https://www.vespa.co.th ของ บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดระงับใช้ www.vespa.co.th ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้ คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ คำว่า “ลูกค้า” “คุณ” และ “ท่าน” หมายถึงบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ในฐานะ “ผู้ใช้งาน” และ “บริษัท” “ตัวเราเอง” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของเว็บไซด์โดยบุคคลภายนอก นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้ ของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด และคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไข" เพื่อแสดงความตกลงและความยินยอมตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของเว็บไซด์โดยบุคคลภายนอก นโยบายการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้ ของบริษัทแล้วทุกประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้า

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่าง “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน” กับบริษัท ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ นี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้ โดยท่านไม่สามารถ
 • เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์
 • ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงใบอนุญาตเว็บไซต์
 • ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์
 • แจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมของบริษัทก่อน

การแสดงความคิดเห็นและข้อสงวน

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องและอาจจะไม่กรอง ไม่แก้ไข ไม่เผยแพร่ หรือไม่ทบทวนความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของบริษัท ตัวแทน และ/หรือ บริษัทในเครือ ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์เอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิดความ เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้งานและ/หรือการโพสต์ และ/หรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสม เป็นที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกฎหมายใดๆ
ท่านมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็น และมีสิทธิ์ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา โดยรับรองว่า เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปด้วย ความสุภาพและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จะไม่แสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ดังต่อไปนี้
 • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดกับศีลธรรมวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีของประชาชน
 • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
 • เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชัง หรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท
 • เนื้อหาที่มี Virus, Worm, รหัสที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ถูกออกแบบเพื่อก่อกวน, ทำลาย หรือจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ
 • โฆษณาที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาต, ข้อมูลการส่งเสริมการขาย, เมล์ขยะ (junk mail), สแปม (spam), จดหมายลูกโซ่ (chain letters), แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบใดๆ ของการเชื้อเชิญที่มีลักษณะเดียวกัน
 • เนื้อหาที่ปรากฏข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่าย
 • ผู้ใช้งานจะไม่แสร้งทำหรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของตัวผู้ใช้งานกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ
ความคิดเห็นของท่านจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวน หรือส่งเสริมธุรกิจ หรือประเพณี หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ท่านให้สิทธิ์แก่ บริษัทในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ

ข้อปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความบกพร่องผิดพลาด บริษัทไม่รับรองข้อมูลดังกล่าว หรือในความถูกต้องของข้อความ หรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องใช้ดุลพินิจของตนเองโดยอาจจะเชื่อหรือตัดสินใจใดตามความเห็น คำแนะนำ ข้อความบันทึกหรือข้อมูลตามที่ปรากฏนั้นได้แต่ด้วยความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง บริษัทขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาดในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้อย่างไร เมื่อใดก็ได้ บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์และบริการ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดอย่างไรก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใด ในความเสียหายหรือความสูญหายไม่ว่า โดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายเพื่อพฤติการณ์พิเศษ หรือค่าเสียหายอื่นใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ค่าเสียหายจากการเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของผู้ใช้งาน ความเสียหายต่อต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บ ความเสียหายจากสำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย ตราบใดที่เว็บไซต์ ข้อมูล และบริการบนเว็บไซต์นั้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hacking) โดยมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใด อันมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากเหตุดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่ม หรือตัดทิ้ง ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เมื่อใดและอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใหม่ จะใช้บังคับและมีผลทันทีเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้หรือโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์และโดยการที่ผู้ใช้งาน เข้าใช้หรือโพสต์ข้อความหลังจากมีการประกาศใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใหม่แล้วให้ถือว่าผู้ใช้งานตกลงและยินยอมต่อ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม หากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่ม หรือตัดทิ้งดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ใช้งาน บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นั้น หรือช่องทางอื่น ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

บริษัทอาจแจ้งบอกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้ เมื่อใดและอย่างไรก็ได้และ เป็นระยะเวลาเท่าใด ก็ได้ บริษัทอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้งานของรูปแบบและการให้บริการบางประการหรือทั้งหมด หรือ จำกัดการใช้งานของผู้ใช้งานในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้ โดยไม่จำต้อง บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกการอนุญาตสิทธิในการใช้งาน ซึ่งให้ไว้ในที่นี้ เมื่อใดอย่างไรก็ได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของเว็บไซด์โดยบุคคลภายนอก

หน่วยงานต่อไปนี้อาจจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
 • เจ้าหน้าที่รัฐบาล
 • เครื่องมือค้นหาต่างๆ
 • สำนักข่าวต่างๆ
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และ
 • ระบบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองทางธุรกิจ ยกเว้นการเรี่ยไรโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าที่ไม่หวังผลกำไร และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา
หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ตราบใดที่การเชื่อมโยง: ก) ไม่ได้หลอกลวง แต่อย่างใด; ข) ไม่ได้หมายความถึงการสปอนเซอร์ การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์และหรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงค์อื่น ๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:
 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภค และหรือธุรกิจที่รู้จักเป็นการทั่วไป
 • เว็บไซต์ต่างๆ ที่จดทะเบียนด้วย com
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า
เราจะอนุมัติคำขอลิงค์จากหน่วยงานเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: ก) ลิงค์จะไม่ทำให้เราดูไม่เหมาะสม หรือต่อธุรกิจของเรา ข) หน่วยงานไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา ค) เราจะได้รับประโยชน์จากการมีไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพรวมของ บริษัท และ ง) ลิงก์มาจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยทั่วไป
หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซท์ ตราบใดที่ลิงค์ ก) ไม่หลอกลวงแต่อย่างใด ข) ไม่ได้หมายความถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง
หากคุณเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สอง ข้างต้น และสนใจที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้ง URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราและ URL ในเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการ โดยจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการตอบกลับ
หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ อาจเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้มายังเว็บไซต์ของเรา:
 • โดยการใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ที่มีการเชื่อมโยงไปยังที่ที่เหมาะสม
ภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง ห้ามใช้โลโก้ของ บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลงการอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า
IFRAMES หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ท่านไม่มีสิทธิสร้างเฟรมรอบๆ หน้าเว็บของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการนำเสนอด้วยภาพ หรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา
ความรับผิดต่อเนื้อหา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและคุ้มครองเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรมีลิงค์ใดๆ ปรากฏบนเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการละเมิดฝ่าฝืน หรือสนับสนุนการละเมิด หรือการกระทำรุนแรงอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
การสงวนสิทธิ์ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงค์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดมายังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้
การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา หากคุณพบลิงค์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ออก แต่เราสงวนสิทธิ์ต่อการรับผิดชอบในการตอบกลับต่อคุณโดยตรง เราไม่ยืนยันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่ยืนยันว่าเว็บไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ